ข้อสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษาปี 2552

Go down

ข้อสอบภาค ก ผู้บริหารสถานศึกษาปี 2552

ตั้งหัวข้อ  Admin on Wed Nov 17, 2010 4:49 am


รวบรวมมาจากเวบต่างๆ

1.อ.ค.ก.ศ.มีวาระคราวละกี่ปี..............4 ปี
2.อ.ก.ค.ศ.เลือกตั้งภายใน.........60 วัน ข้อ1 และ 2 ตาม มาตรา 13 พ.ร.บ.ครู47
3.สมศ.ประเมิน.............ทุก 5 ปี
4.ใบประกอบวิชาชีพครู.........5 ปี
5.ครูผู้ช่วยประเมินพัฒนา..........2 ปี
6.ผอ.โรงเรียนลงโทษครู.........5% ไม่เกิน 1 เดือน
7.ข้อใดไม่ใช่ห้องสมุด 3 ดี.............บริการดี
8.ข้อใดไม่ใช่โรงเรียน 3 D...........Demtalion
9.ส่งย้ายครูผู้สอน........2ครั้ง ก.พ. ส.ค.
10. ข้อใดเป็นสมรรถนะหลัก........การบริการที่ดี
11.ความพึงพอใจอยู่ในสมรรถนะใด.......การบริการที่ดี
12.เงินรายได้สถานศึกษาผ.อ.โรงเรียน.........15 ล้าน
13.เงินรายได้สถานศึกษา.............ขายแบบ
14.ป.พ.อะไรกระทรวงกำหนด....ป.พ. 1- 3
15.ลาบวชได้เงินวิทยฐานะ..........60 วัน
16.GFMIF….. Government Fiscal Management Information System
17. I D PLAN….พัฒนาครูรายบุคคล
18.ไข้หวัดสั่งปิดโรงเรียนเป็นหนังสืออะไร....สั่งการ
19.เวป ส.พ.ฐ. ....www.obec.go.th
20.เบิกน้ำมันค่ารถยนต์.........4 บาท 4 บาท
21. หนังสือภายใน..........บันทึกข้อความ
22. Hub……….ศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน
23.ครู ค.ศ. 2 ร้องทุกข์ใคร.........อ.ก.ค.ศ.
24.ร้องทุกข์ภายในกี่วัน...........30 วัน
25.การเลื่อนขั้นพิจารณาด้านใด......เกี่ยวกับนักเรียน
26.E-auction วงเงิน.............2 ล้าน
27.สัญญาจ้างพนักงานราชการ.............4 ปี
28.ผู้ปกครองยากจน...............40,000/ปี
29.การวัดผลหลักสูตร 51 ต่าง 44...............ระดับเขต
30.วันลา 10+12 คลอด 90 วัน.........ขึ้นขั้น 0.5
31.ข้อใดคืองบลงทุน.............ครูภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
32.เน้นผู้เรียนป็นสำคัญคืออะไรของหลักสูตร 51...........หลักการ
33.การอบรมตามกฎหมาย...............อบรมเลื่อนวิทยฐานะ
34.นโยบายใดโรงเรียนไม่ค่อยเกี่ยวข้อง.............นโยบายจังหวัด
35.ไปอบรมศึกษาดูงานขออนุญาตใคร..............เลขาสพฐ.
36.ใครแก้ไขหลักสูตรแกน..............เลขาสพฐ.
37.ลาบวชได้เงินวิทยฐานะ...............60 วัน
38.เรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม...........อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย (เฉลยผิดต้องรวม ปวช.ด้วย)
39.ผลงานนโยบายของรัฐบาลที่สำเร็จมาก ..............เรียนฟรี 15 ปี
40.ข้อใดผิดวินัยร้ายแรง..............ละทิ้งหน้าที่ เกิน15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
41.การศึกษาภาคบังคับ..............ประถม มัธยมต้น
42.ข้อใดผิดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.......ปฐมวัย 60 ช.ม.
43.ช่วยแก้ปัญหาเป็นที่พึ่งเกือบทุกเรื่อง.........ระดับ 4 ดีมาก
44.ธรรมะการบริการที่ดี.............สังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานันทตัตตา
45.ธรรมะทีมงานที่ดี.............สังคหวัตถุ 4
46. ทีมงานที่ประสบความสำเร็จ...........ศรัทธาผู้นำ (เฉลยผิด ควรเป็นทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน)
47.ผ.อ.ตำหนิว่ากล่าวครูน้อย.............จรรยาบรรณวิชาชีพ
48.โรงเรียนใช้หลักธรรมาภิบาล..............การมีส่วนร่วม
49.เรียนฟรี 15 ปี ตรงกับสมรรถนะใด...............การบริการที่ดี
50.โรงเรียนมีข่าวเรื่องอนาจาร..............รายงานหน่วยเหนือ
51.ปัจจุบันประเทศไทยใช้งบประมาณ.........มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
52.พระปรีชาสามารถ...ใช้กับวิชาใด..............บูรณาการทุกวิชา
53.โครงการคืนครูให้นักเรียนเกิดจาก...............พัฒนาครู
54.ตัวชี้วัดโครงการคืนครู.............จำนวนครูที่มีจำนวนชั่วโมงสอนเต็มเวลา
55.การวิจัยเพื่ออะไร.............เป็นกระบวนการเรียนรู้
56.การนำครูมาบริหารงานบุคคลคำนึงถึง...........มนุษยสัมพันธ์
57.เหตุครูผู้ช่วยไม่ได้รับเงินเดือน...............ปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน
58.ครูไม่พอสอนอย่างไร................คละชั้น
59.ผ.อ.ควรหลีกเลี่ยง...............ครูทะเลาะรื่องส่วนตัว
60.SBM...............ตอบ (ง.) ข้อยาว 5 ข้อ....สุดท้ายช่วยตนเองได้
61.แหล่งเรียนรู้ตาม พ.ร.บ..............ห้องสมุด (เฉลยผิด ทุกข้อ มี ห้องสมุด สวนสาธารณะ โรงอาหาร)
62.ผอและรองไม่อยู่ ................ผ.อ.เขตแต่งตั้งครูในโรงเรียนรักษาราชการแทน
63.Swot โรงเรียนหนึ่ง..............หมาจนตรอก
64. โรงเรียนมีอุปสรรค...............ถอยตั้งหลัก
65.ข้อใดไม่ใช่วิเคราะห์ภายนอก...........โครงสร้างภายในโรงเรียน
66.ก่อสร้างอาคารเสร็จขอขึ้นทะเบียน.........2 ก.ย. (นับได้ 30 วันพอดี)
67.ข้อใดบริการที่ดี..............ปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำ
68.หลักการปฐมวัยที่ไม่ใช่...........ตอบ ง. คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องเลย
69.ยุคโลกาภิวัตน์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง..............ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
70.การขัดแย้งเกิดประโยชน์ย่างไร..............เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อีก 1 ชุด อาจเฉลยผิด ดูดีดี

1. การพัฒนาเข้มของครูบรรจุใหม่ใช้เวลากี่ปี ตอบ 2 ปี

2. นักเรียนยากจน หมายถึง ตอบ ผู้ปกครองมีรายได้ปีละ ไม่เกิน 40,000 บาท

3. ใบประกอบวิชาชีพมีอายุ ตอบ 5 ปี

4. การประเมินภายนอกจาก สมศ. ภายในเวลา ตอบ 5 ปี

5. อ.ก.ค.ศ. มีวาระ ตอบ 4 ปี

6. การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการครั้งละ ตอบ 4 ปี

7. การเลือกตั้ง ก.ค.ศ. ที่หมดวาระต้องเลือกตั้ง ภายในเวลา ตอบ 60 วัน

8. การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจ จะได้รับเงินวิทยฐานะ ตอบ 60 วัน

9. Web. สพฐ. ตอบ www.obec.go.th

10. GMFIF ตอบ Government Fiscal Management Information System

11. คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่สุดในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ ภาคี 4 ฝ่าย

12. โครงการคืนครูให้นักเรียน สนองนโยบายใดของรัฐบาล ตอบ ต้นกล้าอาชีพ

จากข้อความ ภายในโรงเรียนการเรียนแย่ ภายนอกชุมชนไม่ร่วมมือ
13. ตอบ หมาจนตรอก

14. ตอบ ถอยเพื่อตั้งหลัก

15. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบ หลักการ

16. การศึกษาระดับใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตอบ อนุบาล

17. การศึกษาภาคบังคับ คือ ตอบ ระดับประถม / ม.ต้น

18. การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ตอบ ประถม

19. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใด ตอบ แนะแนว

20. ข้อใดไม่ใช่หลักของการจัดการเรียนในระดับอนุบาล ตอบ ประหยัด / คุมค่า

21. ค่า Internet ตอบ งบดำเนินการ

22. ความหมายของวิสัยทัศน์ ตอบ มองอนาคต

23. วินัยเชิงบวก ตอบ 3. ให้ความรักความอบอุ่น

24. ถ้ามีนักเรียนเป็นหวัด 2009 ตอบ 1. ปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ยับยั้งเชื้อโรค

25. โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด ตอบ หนังสือสั่งการ

26. การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009 แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน ตอบ การดูแลสุขภาพ

27. ข้อใดถูกต้อง ตอบ ผอ.ลดขั้น ตัดเงินเดือน 5 % 1 เดือน

28. ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุครู ตอบ ผอ.โรงเรียน

29. ใครคือผู้นิเทศในโรงเรียน ตอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ

30. ข้อใดไม่ใช้ 3D ตอบ Demonecy Decency Drug Free (ข้อที่ไม่ใช่สามตัวนี้คือคำตอบ) Decenlization

31. ห้องสมุด 3 ดี ที่ไม่ใช่ ตอบ บริการดี

32. การเลือกหัวหน้างานบุคลากร ตอบ มีมนุษย์สัมพันธ์

33. การเลือกฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตอบ รู้ภาระงาน / มีมนุษย์สัมพันธ์

34. การบริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ตอบ ปรับปรุง

35. ขงเบ้งตายไป ความรู้ไปกับขงเบ้ง ตอบ KM

36. ……………………………………… ? ตอบ Bench Marking

37. โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่ ตอบ โรงเรียนคู่พัฒนา

38. การวัดผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง ตอบ การวัดผลระดับเขตพื้นที่

39. ครูบรรจุใหม่ในการทำงาน ผอ. ควรทำอย่างไร ตอบ นิเทศ / ติดตามผล

40. ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร 51 ตอบ การพัฒนาตนเอง

41. เอกสารใดของหลักสูตร 51 ที่กระทรวงบังคับ ตอบ ปพ. 1- 3

42. โครงการ.......เห็นชอบจากใคร ตอบ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

43. กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย......... วัน ลากิจ............วัน ตอบ พิจาณา 0 .5 ขั้น

44. การปรับกรณีส่งหนังสือไม่ทันตามเวลา (ปรับพัสดุ) ตอบ 1. ปรับรวม 8 วัน

45. การปรับกรณีก่อสร้าง ตอบ 3 วัน

46. ข้อใดเป็นการเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ตอบ สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัด

47. กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้

48. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ครอบคลุม ตอบ อนุบาล / ประถม / ม.ต้น /ม.ปลาย/ปวช.

49. ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอบ สถานพัฒนาเด็กเล็ก

50. เมื่อได้รับงบประมาณ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนควรทำอย่างไร ตอบ วางแผนการใช้จ่ายเงิน

51. ข้อใดเป็นรายได้สถานศึกษา ตอบ ขายรูปแบบรายการ

52. ครูได้รับความไม่เป็นธรรม (วินัยไม่ร้ายแรง) ตอบ ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ก.ศ.

53. กรณีชู้สาว ตอบ ก. สืบสวนข้อเท็จจริง

54. ครูลาศึกษาต่อในประเทศใครอนุญาต ตอบ ผอ. โรงเรียน

55. ผอ.และรองไปราชการ ตอบ สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน

56. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน ตอบ วิทยฐานะ (เฉลยผิดควรเป็นมีความรับผิดชอบและอาวุโส)

57. โรงเรียนขนาดเล็กใช้วิธีการสอน ตอบ คละชั้น

58. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องทำสิ่งใดก่อน ตอบ รู้จักเด็กเป็นรายกรณี

59. Education hub ตอบ ไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเอเชีย

60. ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด ตอบ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี

61. การจัดหลักสูตรการเรียนให้เด็กพิการต้องดู ตอบ 1. ความพิการ

62. หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ตอบ 2555

63. ผู้นำในยุคการปฏิรูป ตอบ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

64. ข้อใดเป็นหลักการในการบริการธรรมมาภิบาล ตอบ การมีส่วนร่วม

65. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ ( โรงอาหาร ห้องสมุด สวนสาธารณะ )

66. การทำงานโดย Team work ตอบ ยึดองค์กรเป็นหลัก

67. การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ ตอบ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน

68. ID. plane ตอบ แผนพัฒนาครูรายบุคคล

69. โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมาสาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบ หามาตรการร่วมกัน

70. ค่าพาหนะ ตอบ ผอ. 4 บาท ครู 4 บาท

71. หลักธรรมของการให้บริการ ตอบ สังคหวัตถุ 4

72. ธรรมในการทำงานเป็นทีม ตอบ อิทธิบาท 4

73. SBM ตอบ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์

74. เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ตอบ รายงานประจำปี

75. การพิจารณาความดีความชอบดูจาก ตอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

76. การดูแลนักเรียน ตอบ 4. ครูที่ปรึกษา ............................ ส่งต่อ

77 งบลงทุนคือ.. ตอบ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

78. การสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง ตอบ ปัญญาหาคลี่คลายจากใหญ่ไปเล็ก จากเล็ก....

79. ข้อใดจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุในการอบรม ตอบ ค่าวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการการอบบรม

80. เด็กพิเศษต้องคำนึงถึงอะไร ตอบ หลักสูตร

81. หลักสูตร 2551 ใช้ครบในปีใด ตอบ 2555

82. รายงานประจำปีรายงานใคร ตอบ โรงเรียน เขต สาธารณชน

83. E-filing ตอบ

84. E - Training ตอบ พัฒนาครูเยียวยาวิชาการ

85. จัดซื้อจัดจ้าง ทางอิเล็กทรอนิกส์ ตอบ 2 ล้านขึ้นไป

86. หนังสือถึงพระภิกษุ ตอบ นมัสการ

87. ออกจากราชการ ดดยไม่ได้ยับยั้ง ไม่ได้อนุญาต มีหนังสือแจ้ง ตอบ 7 วัน

88. การวิจัยเป็นส่วนหนึงของ... ตอบ กระบวนการเรียนรู้

89. ไม่ใช่คุณลักษณะประสงค์ของหลักสูตร 51 ตอบ ความเป็นสากล

90. ระดับการศึกษาหลักสูตร 51 ตอบ ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย

91 เหรียญจักรพรรดิมาลา ตอบ 25 ปี

92. เกี่ยวข้องกับโรงเรียนน้อยที่สุด ตอบ นโยบายจังหวัด

93. ประเทศไทยใช้รูปแบบงบประมาณ... ตอบ แบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์

94. ข้อใดที่ไม่ใช่ปฏิรูปรอบสอง ตอบ หลักสูตรใหม่

95. การสร้างวินัยเชิงบวก ตอบ ให้ความรักความอบอุ่น....

96. จดทะเบียนสิ่งก่อสร้าง ตอบ 2 ก.ย. 52

97. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตอบ ข้อ 4 ถูกทุกข้อ

98. ผอ.ด่าครู ตอบ ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

99. โครงการปฏิรูปพัฒนาใคร ตอบ พัฒนาครูทุกคน

100. รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่.... ตอบ เป็นงานวิจัย

คาดว่าปี 2554 ต้องยากกว่านี้แน่ๆ (ปี 2550 ยากมาก)

Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 14
Join date : 01/11/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว http://toptentutor.forumth.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ